طرح از پناهگاه زغال سنگ آسیاب برای دیگهای بخار زغال سنگ قهوه ای اخراج